Altres grups

Consells, grups, associacions i confraries

Dins la parròquia hi ha consells, grups, associacions i confraries que hi tenen una vinculació directa o molt pròxima. Els voleu conèixer?