Celebració dels Sagraments

L’equip de litúrgia, junt amb els mossens, vetlla les celebracions que es fan a la parròquia. Es reuneixen especialmanet per preparar els temps forts de la litúrgia.

Per altra part, gràcies al servei dels sagristans, dels animadors del cant, dels lectors i monitors, dels organistes i de moltes altres persones es poden portar a terme dignament les celebracions.